Aanmelden wachtlijst

De Grasboom zet zich in voor ouderinitiatieven voor jongvolwassenen met autisme die graag zelfstandig willen wonen met begeleiding op maat. De wooninitiatieven zijn tot stand gekomen door de inzet van ouders / verzorgers van een zoon of dochter met autisme.

Deze inzet is een waarborg voor continuïteit, kwaliteit van zorg, wonen en kostenbeheersing.

Als je als ouder (aanmelder) je kind (kandidaat) wilt aanmelden voor een woonproject is het goed te realiseren dat jouw persoonlijke inzet en activiteit in dat woonproject noodzakelijk is, ongeacht op welke wijze je die inzet invult.

Helaas is de woonvraag groter dan het aanbod en is er daarin sprake van een wachtlijst.

Verschillende projectprofielen van de Grasboom locaties

De ouderinitiatieven van de Grasboom vertonen onderling verschillen. Dit komt omdat ouders en bewoners zelf hun project vorm geven. Naast verschillen op locatie verschillen ook de appartementen, de huren, de servicekosten en geselecteerde zorgleveranciers.

Vergelijk de locaties

Aanmeldingsprocedure deelname wachtlijst

De Wachtlijstcommissie toetst of de kandidaat past in bewonersprofiel. Tevens probeert zij een inschatting te maken van de zorgbehoefte van de betreffende kandidaat en probeert zij te beoordelen of de benodigde begeleiding op onze locaties geleverd kan worden. Daartoe zijn onderstaande vragenformulieren ontwikkelt. Telefonische toelichting hierop maakt altijd onderdeel uit van de aanmeldprocedure.

Bij iedere onderstaande stap wordt de aanmelder geïnformeerd over de voortgang.

Stap 1: (Registratie)

Aanmelden Wachtlijst

Voor het aanmelden van een kandidaat door een ouder of voogd van de kandidaat is een aanmeldingsaccount nodig. In deze eerste stap worden enkele gegevens van jou als aanmelder gevraagd. Met de ingevulde gebruikersnaam en wachtwoord kun je na het indienen inloggen. (zie stap 2)

Stap 2: (Vragenlijst)

Inloggen Mijn Grasboom

Door in te loggen op het aanmeldingsaccount kun je de vragen op het intakeformulier beantwoorden of je eerder ingevulde gegevens inzien of wijzigen. In deze tweede stap worden een aantal vragen gesteld die als zeer vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Alleen de aanmelder en na het indienen, de Wachtlijstcommissie hebben toegang tot deze gegevens. (zie stap 3)

Stap 3: (Beoordeling)

Na het indienen van het intakeformulier zal de Wachtlijstcommissie de aanmelding in behandeling nemen. (Vanaf dit moment verandert de ‘status deelnemer’ van ‘Aanvrager’ naar ‘Kandidaat deelnemer’ en is het voor de aanmelder niet meer mogelijk de vragenlijst aan te passen.)De Wachtlijstcommissie zal de aanmelding beoordelen en neemt contact op met de aanmelder of betrokkenen.

Binnen 30 dagen na ontvangst van je aanmelding krijg je uitsluitsel:

  • Status A: De kandidaat voldoet aan de gestelde criteria en kan zich inschrijven voor deelname op de wachtlijst. (zie stap 4)
  • Status B: De kandidaat voldoet nog niet aan alle gestelde criteria en kan zich onder voorwaarden inschrijven voor deelname op de wachtlijst. (zie stap 4)

Komt niet in aanmerking: De kandidaat voldoet onvoldoende aan de gestelde criteria.

Stap 4: (Entreegeld)

Nadat de Wachtlijstcommissie uitsluitsel heeft gegeven zal de aanmelder hiervan bericht ontvangen. (De ‘status deelnemer’ van de ‘Kandidaat deelnemer’ die in aanmerking komt voor deelname op de wachtlijst, verandert naar ‘Aspirant deelnemer’.)

De aanmelder wordt verzocht het entreegeld (€ 50,-) over te maken waarna de Wachtlijstcommissie de aspirant deelnemer kan inschrijven op de wachtlijst. (zie stap 5)

Stap 5: (Inschrijven wachtlijst)

Nadat het entreegeld is ontvangen zal de Wachtlijstcommissie de aspirant deelnemer inschrijven op de wachtlijst. (De ‘status deelnemer’ verandert naar ‘Deelnemer wachtlijst’.)

De datum van ontvangst van het entreegeld is de formele inschrijfdatum.

Om op de wachtlijst te blijven staan vraagt de Grasboom jaarlijks een bijdrage van € 25,-.

Als er een woning vrij komt

Zodra er een woning vrijkomt bij een van de locaties ontvang je als deelnemer van de wachtlijst een direct-mail waarin nieuw woningaanbod wordt aangekondigd. Je kunt dan inschrijven op een woning. Degene, die het langst op de lijst staat, wordt het eerst uitgenodigd voor een eerste kennismaking.

Kennismaking en zorginhoudelijke intake

Er volgt een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van het project en aansluitend een apart intakegesprek met de zorgverlener van het betreffende project. Het kennismakingsgesprek gaat vooral over het wonen bij de Grasboom en de verwachtingen die de kandidaat heeft.

Het intakegesprek met de zorgverlener gaat vooral over zorgvraag; welke begeleiding wil je inkopen en kan het begeleidingsteam bieden wat je verwacht. Bij het intakegesprek zijn geen ouders van het ouderinitiatief aanwezig vanwege het zorginhoudelijke karakter.

Als de intake positief verloopt, volgt er een toegangs-gesprek met de kandidaat, diens ouders en vertegenwoordiger(s) van de zorg-commissie en/of het bestuur. Als duidelijk is dat de passende zorg geboden kan worden, neemt het bestuur, als verantwoordelijk zorgaanbieder, het besluit of je kunt gaan wonen in het betreffende project.

Beschikking Wmo of Wlz met Pgb

Als je beschikking Beschermd Wonen met Pgb (Wmo) al op orde is, is de kans groter om geplaatst te worden dan een kandidaat, die dat (nog) niet op orde heeft. Dit heeft te maken met de gemiddelde doorlooptijd bij het aanvragen van een beschikking (Wmo/gemeente) of zorgindicatie ‘GGZ-wonen’ (Wlz/Ciz en zorgkantoor). Het is raadzaam om in vroeg stadium alvast een ‘voorlopige beschikking’ aan te vragen bij de gemeente waar je woont (Wmo) of bij het Ciz (Wlz) en het zorgkantoor.

Zie ook: Invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Wmo)

Zie ook: Elders beschermd wonen?