Actieplan ‘Agenda Pgb’ aan Tweede Kamer gepresenteerd

Minister De Jonge (VWS) vindt het Pgb een belangrijk en waardevol instrument. Daarom heeft de minister de ‘agenda Pgb’ opgesteld, een actieplan om het Pgb toekomstbestendig te houden. De acties richten zich met name op voorlichting en toerusting.

De agenda Pgb bestaat uit zeven thema’s:

  1. Voorlichting en toerusting
  2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid
  3. Indicatiestelling
  4. Collectieve woonvormen
  5. Informele zorg
  6. Administratieve lastenverlichting
  7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

1. Voorlichting en toerusting

Het is belangrijk dat budgethouders goed zijn toegerust om te kunnen werken met een Pgb. Kort samengevat: voor budgethouders moet het duidelijk zijn wat ze moeten kennen en kunnen. Het is van belang dat potentiële budgethouders al weten wat er bij een Pgb komt kijken voor ze de keuze maken om te gaan werken met een Pgb.

Het ministerie gaat een Pgb-pakket ontwikkelen voor budgethouders en Pgb-zorgverleners, waarin de benodigde informatie is opgenomen. Naar verwachting zijn de Pgb-pakketten deze zomer gereed. Om meer uniformiteit in de uitvoering te krijgen zullen er acties worden ondernomen om zorgkantoren, gemeenten, verzekeraars en zorgverleners beter voor te lichten

2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid

Het Pgb zorgt voor keuzevrijheid, eigen regie en flexibiliteit, maar brengt ook verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het moet voor zowel budgethouders als zorgkantoren, gemeenten en verzekeraars duidelijk zijn wat een budgethouder (of zijn vertegenwoordiger) moet kennen en kunnen. Er wordt gewerkt aan een kader met daarin alle taken, kennis en vaardigheden (TKV) die nodig zijn voor het beheren van een Pgb. Budgethouders krijgen vooraf duidelijk wat er komt kijken bij de keuze voor een Pgb en op welke criteria een zorgkantoor, zorgverzekeraar of gemeente toetst bij de beslissing of een Pgb toegekend gaat worden. Dit kader moet in het voorjaar van 2019 gereed zijn.

3. Indicatiestelling

Een Pgb is te krijgen in vier verschillende wetten: de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De indicatiestelling en de aanvraag van een Pgb is in alle wetten op een andere manier geregeld. In de Zorgverzekeringswet , de Wmo 2015 en de Jeugdwet zijn er nog veel problemen rondom de indicatiestelling en het aanvragen van een Pgb. Ter verbetering van de indicatiestelling Wmo en Jeugdwet zal de minister verschillende uitgebrachte rapporten bestuderen en in gesprek gaan met de veldpartijen. In het voorjaar van 2019 zal de minister informeren over de uitkomsten.

4. Collectieve woonvormen

Er zijn veel verschillende Pgb-wooninitiatieven. Zo zijn er ouderinitiatieven, waarbij de ouders/verwanten een kleinschalige woonvorm zijn gestart, maar zijn er ook initiatieven waarbij een ondernemer de kleinschalige woonvorm exploiteert. Dit zijn allemaal collectieve woonvormen waarbij een deel van het Pgb gebundeld wordt.

De minister wil de voorlichting verbeteren over Pgb-gefinancierde woonvormen.

Daarnaast wil de minister het uniforme kader over taken, kennis en vaardigheden (TKV) ook hier een rol geven en extra informatie toevoegen over wat er bij wonen in een wooninitiatief komt kijken. Ook wordt een checklist ontwikkeld die de budgethouder kan gebruiken om na te gaan in hoeverre er eigen regie is in het wooninitiatief.

De minister gaat inzicht geven in de gevolgen van het bundelen van Pgb’s. Ook wordt een traject gestart waarbij het ministerie samen met zorgkantoren, gemeenten en zorgverzekeraars om meer zicht te krijgen op de kwaliteit en rechtmatigheid bij collectieve woonvormen.

Verder moet er een éénduidig en helder beleid komen over de financiering van Pgb-gefinancierde collectieve woonvormen. Bijvoorbeeld over de besteding van de wooninitiatieventoeslag die besteed kan worden aan de zorginfrastructuur.

5. Informele zorg

Met een pgb kan ook zorg worden ingekocht bij een informele zorgverlener. Er zijn ongewenste neveneffecten bij het gebruiken van informele zorg. Er komt onderzoek naar inkomensafhankelijkheid en een combinatie van formele en informele zorg. De kwaliteit van zorg bij informele zorg is moeilijk te toetsen. Er zal tevens worden gekeken naar de tarieven die gelden voor informele zorgverleners.

6. Administratieve lastenverlichting

Veel budgethouders ervaren het werken met een Pgb ingewikkeld. Er is sprake van veel verschillende regels, die ook nog eens per wet verschillen. Veel informatie moet keer op keer worden aangeleverd. De administratieve lasten voor het Pgb moeten verminderen, ‘schrappen’ of versimpeling.

Daarnaast zullen budgethouders gestimuleerd en toegerust worden om digitaal te gaan werken.

7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

Een budgethouder is zelf verantwoordelijk en moet weten wat hij moet ‘kennen’ en ‘kunnen’. Toch zijn het over het algemeen niet de budgethouders die fraude plegen. Er komen een aantal preventieve maatregelen om fraude aan te pakken.