Geen verplichting toezichthouder in Wtza voor ouderinitiatieven met Pgb

De verplichting in de Wtza (Wet toetreding zorgaanbieders), die per 1 juli 2022 in werking treedt voor aanstelling van een interne toezichthouder bij zorginstlelingen, is definitief van de baan voor ouderinitatieven waarbij de zorg bekostigd wordt van het Pgb.

In het definitieve Uitvoeringsbesluit is de nieuwe uitzondering opgenomen ten aanzien van het Pgb. Zo geldt voor instellingen waar cliënten verblijven en waarbij de zorg volledig wordt bekostigd uit een Pgb, dat zij geen interne toezichthouder hoeven aan te stellen. Daarbij geldt wel de eis dat de meerderheid van de zeggenschap binnen de leiding (het bestuur) van die zorginstelling moet zijn belegd bij de cliënten zelf of hun wettelijke vertegenwoordigers / bloed- of aanverwanten.

In de toelichting bij het Uitvoeringsbesluit wordt duidelijk dat hiermee wordt gedoeld op de ‘ouderinitiatieven’; Organisaties van (ouders / familie van) cliënten met een beperking of aandoening die beschikken over een Pgb,en waarbij de zeggenschap voornamelijk ligt bij de betrokken ouders, familie of cliënten. Een en ander omdat deze ouderinitiatieven vaak al goed in zicht zijn bij het zorgkantoor.

Een vergelijkbare uitzondering voor ouderinitiatieven geldt ook in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018).

Bron en foto: Eldermans & Geerts juridisch advies in de zorg