Handreiking kwaliteit voor Pgb-gefinancierde ouder/familie-initiatieven

De afgelopen jaren zijn er steeds meer kleinschalige wooninitiatieven opgericht door ouders met als doel het creëren van een thuis voor hun kind met een beperking of aandoening. Uitgangspunt hierbij is dat de ouders gezamenlijk hun kind een plek bieden waar zij hun eigen leven kunnen leiden (los van het ouderlijk huis), ook na het overlijden van de ouders.

In deze ouder/familie-initiatieven kunnen de bewoners zo zelfstandig mogelijk leven. Er wordt voor een ouder/familie-initiatief gekozen als alternatief voor het verblijf bij de ouders/ familie thuis of verblijf in een zorginstelling.

Bewoners hebben een eigen appartement of kamer en beschikken over een gemeenschappelijke ruimte waar gezamenlijke activiteiten kunnen plaats vinden. De zorg en begeleiding wordt (deels) collectief ingekocht met een persoonsgebonden budget (Pgb). Kenmerkend aan deze initiatieven is dat familieleden (en waar mogelijk met de bewoner) de regie hebben over de zorg en begeleiding. Men geeft de dagelijkse zorg voor de bewoner in vertrouwen uit handen aan anderen die met compassie en professionaliteit de zorgtaak uitvoeren.

Kenmerkend voor ouder/familie initiatieven is dat zij, zonder enige andere motieven zoals het willen verwerven van inkomsten of het willen bieden van werkgelegenheid, alleen en uitsluitend het welbevinden van de huidige en toekomstige bewoners van het initiatief als uitgangspunt hebben.

Niet elk wooninitiatief is een ouder/familie-initiatief

Een ouder/familie-initiatief is weliswaar een wooninitiatief, maar niet elk wooninitiatief is een ouder/familie-initiatief. Het is van belang om deze termen zuiver te blijven gebruiken. Onder de noemer ‘wooninitiatief’ worden zowel ‘zorg-ondernemers’ als ‘non-profit’ aanbieders bedoeld, zonder enige nuance.

Veel te vaak lopen ouder/familie-initiatieven op tegen onbegrip bij instanties en overheden en krijgen zij te maken met  meer en meer regelgeving, die niet passen bij een kleinschalig ouder-familie initiatief.

Totstandkoming Handreiking kwaliteit Ouder/familie-initiatieven

Het is mede om bovenstaande reden dat er eind 2018 een werkgroep is gevormd die heeft gewerkt aan een Handreiking Kwaliteit voor pgb-gefinancierde ouder/familie-initiatieven.

De resultaten van de werkgroep zijn besproken in de stuurgroep Kwaliteit, die een adviserende rol had en waarin participeerden: Chapeau Woonkringen, De Grasboom, Naar-Keuze, Per Saldo, Regionaal Platform de Sleutel tot Wonen (RPSW), Ouderinitiatief Het Tweede Huis, Woongroep / Stichting De Toekomst en WoondroomZorg

De resultaten van de inspanningen van de Werkgroep ‘Kwaliteit’ en de werkgroep Klachten en Geschillen hier te downloaden.

Kwaliteit voor Pgb gefinancierde Ouder/familie-initiatieven
Klachtenreglement voor Pgb-gefinancierde Ouer/familie-initiatieven