Looptijd gemeentelijke beschikking moet beter aansluiten bij zorgvraag cliënt

Naar aanleiding van het overleg van minister Hugo De Jonge met de VNG over de korte looptijden van beschikkingen, op basis van de Wmo 2015, is duidelijk geworden dat het standaard afgeven van beschikkingen met een beperkte duur van (bijvoorbeeld) een jaar niet past bij het uitgangspunt van de Wmo 2015.

VNG verbeteragenda Wmo 2015

De VNG werkt aan een verbeteragenda voor de lokale uitvoering van de Wmo. Een belangrijk onderdeel voor verbeteringen op de korte termijn is de looptijd van gemeentelijke beschikkingen. De VNG gaat hierover met gemeenten in gesprek.

De duur van de beschikkingen dienen zoveel mogelijk aan te sluiten op de specifieke situatie van de aanvrager.

Als het gaat om een beperking die niet tijdelijk is, is een afgifte van een kortdurende beschikking, als regel, niet passend. Het bieden van maatwerk in individuele situaties, rekening houdend met de kenmerken van de persoon en diens situatie, moet leidend zijn bij de indicatie.

Oproep aan gemeenten; bied maatwerk

Gemeenten worden opgeroepen om een beschikking van bepaalde tijd aan te laten sluiten bij de specifieke situatie van de cliënt. Uitgangspunt van de Wmo 2015 is juist het bieden van maatwerk.

Dat een cliënt mogelijk in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie of dat beschikkingen worden gekoppeld aan de contractduur van een zorgaanbieder mag geen reden zijn om te tornen aan het bieden van maatwerk. Ook in die gevallen kunnen langer durende beschikkingen worden afgegeven. Bepalend in een beschikking is de ‘te bieden ondersteuning’ en niet de aanbieder die de ondersteuning levert.

Beschikkingen voor langere tijd mogelijk binnen Wmo 2015

In die situaties waar duidelijk is dat de beperking van een cliënt niet meer verbetert en levenslange ondersteuning noodzakelijk is, kunnen gemeenten beschikkingen afgeven voor langere tijd. De Wmo 2015 biedt die mogelijkheid. Wel is het dan van belang dat de gemeente de cliënt niet uit het oog verliest en periodiek informeert of de ondersteuning nog steeds een passend is.

Voordelen gemeente, minder lasten, meer tijd

Voor cliënten met een levenslange en/of levens brede beperking is het van belang zekerheid over hun ondersteuning te hebben. Naast zekerheid voor de cliënt heeft het beschikken voor een langere periode ook voordelen voor gemeenten ten aanzien van de administratieve lasten. Minder beschikkingen betekent meer tijd voor het goede gesprek met nieuwe cliënten en meer tijd om periodiek in gesprek te zijn met bestaande cliënten. Een andere mogelijkheid om administratieve lasten te verminderen is het vaker toepassen van de ambtshalve verlenging van beschikkingen.

De VNG gaat in gesprek met gemeenten over het meerjarig beschikken om helder te krijgen hoe de gemeentelijke uitvoeringspraktijk is op dit punt.

Leeslink: Kamerbrief 28 oktober en Artikel VNG verbeteragenda Wmo

Bron: VNG en Kamerbrief minister van Vws