Minister VWS informeert in brief aan de Kamer over ouderinitiatieven

Naar aanleiding van het kamerdebat op 13 december jl. over ouderinitiatieven en het SCP-rapport ‘Net als thuis’, heeft minister van VWS, Hugo de Jonge, een brief naar de kamer gestuurd. In de brief informeert de minister welke acties al zijn ingezet en welke hij gaat uitvoeren op gebied van ouderinitiatieven. Voor het zomerreces informeert de minister de Kamer met een (tweede) brief over de voortgang en resultaten.

In de brief geeft de minister aan dat binnen Wmo-2015 op lokaal niveau meer maatwerk geboden kan worden dan binnen de Wlz, die meer landelijke regels kent.

Er worden een aantal acties, ter ondersteuning van wooninitiatieven, geïnitieerd in de ‘agenda-Pgb’ en programma’s ‘Onbeperkt meedoen’ en ‘Volwaardig leven’.

Er wordt ingezet op het aanpakken van een aantal knelpunten, zoals;

  • verbetering van het Pgb door voorlichting over wooninitiatieven; eenduidige financiering tussen verschillende leveringsvormen binnen de Wlz; en meer inzicht over consequenties van het bundelen van Pgb’s
  • met de VNG, gemeenten stimuleren bij de lokale implementatie van het VN-verdrag ook aandacht te besteden aan goede voorbeelden van wooninitiatieven en deze voorbeelden onder gemeenten te laten delen.
  • aandacht voor de woonsituatie voor mensen met een beperking, waarbij huisvesting is één van de context-factoren is die invloed heeft op mensen met een complexe zorgvraag. Als de woonsituatie niet aansluit bij de zorgvraag van deze mensen, kan probleemgedrag worden versterkt. De relatie tussen optimale, persoonsgerichte zorg en de gebouwde omgeving wordt onderzocht om hier meer kennis over te ontwikkelen. De onderzoek-resultaten zijn naar alle waarschijnlijkheid in 2019 beschikbaar.

Vanwege het feit dat ouderinitiatieven niet voldoende van de grond komen heeft de minister drie actielijnen geformuleerd; Naast ‘Toerusting van ouders’ en ‘verduidelijking financiën’ zet de minister in op ‘versterking Zorg in Natura’ (ZIN).

Noot van de redactie:

Voor veel ouders, bij Pgb-gefinancierde’ ouderinitiatieven, die binnen de Wmo, al jaren met een Pgb ontmoedigings-beleid bij gemeenten worstelen, slaat de schrik om het hart bij het lezen van de tekst, ‘dat ZIN versterkt moet worden’. Juist omdat binnen ZIN, o.a. de keuze vrijheid van zorgleverancier niet geborgd is en, in sommige gevallen, alleen met contractpartners van de gemeenten gewerkt mag worden.

Voor alle duidelijkheid; de minister heeft in het debat van 13 december 2018 helder aangegeven, dat het Pgb geen ‘second best’ (naast ZIN) oplossing is voor ouderinitiatieven, maar juist een schitterend instrument om de zorg in eigen regie te organiseren. Daar voegde hij aan toe; ‘Voor ouders die dat kunnen’

Er is echter ook een groep ouders die niet in staat is om met het Pgb een ouderinitiatief op te zetten, voor die groep zou Zorg in Natura, een passende oplossing kunnen zijn.

Download: Brief van VWS aan de tweede Kamer van 8 februari 2019

Foto: minister Hugo De Jonge (VWS)