Urgentieregeling bij uitstroom uit een Wmo verblijf in regio Gooi en Vecht

Bron: Regio Gooi en Vechtstreek

Vanaf 1 juli 2019 is er in de regionale huisvestingsverordening, van de regio Gooi en Vecht, het urgentie criterium ‘bijzonder maatschappelijke doelgroep’ toegevoegd. Dit maakt het mogelijk om – onder voorwaarden – mensen die zelfstandig kunnen gaan wonen vanuit een (Wmo) instelling met voorrang te huisvesten.

Bewoners van een Wmo gefinancierde instelling in de RGV-regio kunnen gebruik maken van deze regeling onder bepaalde voorwaarden en met een onderbouwd woonadvies van de zorginstelling

Deze regeling is ook bestemd voor erkende Pgb-projecten en ouderinitiatieven voor mensen met autisme.

Personen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) vallen niet onder deze regeling.

Om er voor te zorgen dat een bewoner zo goed mogelijk wordt geholpen bij het zelfstandig gaan wonen is een woonadvies van de zorgaanbieder een vereiste om voor urgentie in aanmerking te komen.

Het woonadvies moet vermelden of iemand:

  1. geheel zelfstandig kan gaan wonen (eventueel) met ambulante begeleiding;
  2. weliswaar zelfstandig kan gaan wonen, maar het verstandig is dat te doen met Huren Onder Voorwaarden (HOV), waarbij het huurcontract in eerste instantie op naam van een zorgaanbieder staat;
  3. geclusterd c.q. in nabijheid van een zorgsteunpunt gaat wonen, bijvoorbeeld ter voorkoming van vereenzaming.

Als er een urgentie wordt verleend dan krijgt iemand 3 maanden voorrang bij het reageren op een passende woning.

In geval er urgentie wordt verleend onder HOV en/of een clusterwoning bij een zorgsteunpunt, dan krijgt hij/zij een eenmalige aanbieding voor een woning van een woningcorporatie. Er is dan sprake van ‘directe bemiddeling’. In die situatie moet er een zorgovereenkomst met de zorgaanbieder bij de urgentie-aanvraag gevoegd worden.

In de reguliere woningtoewijzing geldt keuzevrijheid van woonplaats en woningtype. In de urgentieregeling geldt echter dat volstaan wordt met het type woning en het aantal kamers dat voldoende is om het woonprobleem op te lossen. Dat kan in principe in de hele regio.

Een urgentie-aanvraagformulier kan worden verkregen bij het urgentiebureau Gooi en Vechtstreek