Van de Grasboom bestuurstafel (3)

Op 6 december (pakjesavond nb!) heeft het bestuur weer vergaderd om nog een aantal bestuurlijke zaken rond te krijgen in dit kalenderjaar. Een korte samenvatting:

Het concept van de samenwerkingsovereenkomst tussen de afzonderlijke stichtingen en de Grasboom-koepel is door alle besturen goedgekeurd.
Er komt nog een verwijzing in naar het HHR van de Grasboom.
Het bestuur besluit om naast de 4 bestuursvergaderingen per jaar ook 2 thema-avonden te houden. De 1e in januari is een vervolg op de strategische sessie , er worden actieplannen opgesteld en commissies bemant en een tijdpad vastgelegd. De 2e in oktober heeft als onderwerp:` de oudere wordende bewoner`, mede naar aanleiding van de vaststelling, dat de uitstroom uit onze projecten gering is: minder dan 1 per jaar.
Werkgroep ouderen: op de algemene ledenvergadering op 6 november hebben zich 11 belangstellenden gemeld. De werkgroep werft nog verder. Er komt een informatie-avond op 21 februari
De nieuwe website wordt op 15 december gelanceerd! Er komt een brief naar alle projecten. De WLC zal als eerste mailboxen krijgen, daarna volgen een voor een de verschillende projecten.