Vera Bergkamp, lid Tweede Kamer D66

Zes moties aangenomen bij debat over ouderinitiatieven

Bij de plenaire vergadering van 13 december zijn zes ingediende moties bij het debat over het SCP-rapport ‘Net als thuis’ aangenomen,

Motie 1: het afgeven van toekenningsbesluiten voor langere duur (Vera Bergkamp)

De korte toekenningsbesluiten leiden tot regelmatige herindicatie trajecten hetgeen kostbaar is voor een gemeente en door cliënten als zeer belastend wordt ervaren.

Verzoek aan de regering om in gesprek te gaan met KansPlus, Naar Keuze, Per Saldo, ouderinitiatieven en de VNG met als concreet doel dat toekenningsbesluiten voor het Wmo-PGB  voor een langere duur afgegeven worden en de Kamer hierover te informeren in het tweede kwartaal van 2019
Besluit: aangenomen

Motie 2: Over problematiek van de ontoereikende budgetten (Vera Bergkamp)

Uit het SCP-rapport blijkt dat er signalen zijn dat het Wmo-Pgb ontoereikend is om onder meer te investeren in domotica;

Verzoek aan de regering, om in samenspraak met de VNG, KansPlus,
Naar-Keuze, Per Saldo en ouderinitiatieven een nadere verkenning naar de
door ouderinitiatieven ervaren problematiek met betrekking tot de
ontoereikende budgetten in het Wmo-Pgb en de Kamer hierover uiterlijk
medio 2019 te informeren.
Besluit: overgenomen

Motie 3: Over de wet- en regelgeving ouderinitiatieven (Vera Bergkamp)

Uit het SCP-rapport Net als thuis blijkt dat ouderinitiatieven onder druk staan door onzekerheden, onder andere als gevolg van
regeldruk;

De Kamer is van mening dat ouderinitiatieven van grote waarde zijn en ouders regie
geven over de passende zorg voor hun kinderen;
Verzoek aan de regering, om samen met KansPlus, Naar-Keuze, Per Saldo en
ouderinitiatieven in kaart te brengen welke wet- en regelgeving op
ouderinitiatieven van toepassing is, om te bezien of er een lichter regime
qua wet- en regelgeving met behoud van de kwaliteit van de zorg
mogelijk is en de Kamer hierover medio 2019 te informeren.
Besluit: aangenomen

Motie 4: Het stimuleren van ouderinitiatieven in Zorg in Natura (ZIN) (Maarten Hijink)

Voor ouders die binnen de zorg in natura (ZIN) mogelijkheden zoeken voor het opstarten van een ouderinitiatief en vaak vastlopen op de financiering en/of organisatie; is het verzoek aan de regering, ouderinitiatieven in zorg in natura te stimuleren en ouders die vastlopen bij de ontwikkeling van het ouderinitiatief ondersteuning te bieden.
Besluit aangenomen

Motie 5: Verspreiding goed functionerende ouderinitiatieven (Maarten Hijink)

Belangrijke uitgangspunten bij ouderinitiatieven zijn kwaliteit en directe zeggenschap van ouders en cliënten; deze uitgangspunten verhouden zich niet verhouden tot een commercieel product. 
Verzoek aan de regering om de verspreiding van kwalitatief goed functionerende ouderinitiatieven met directe zeggenschap te stimuleren en tegelijkertijd het commercieel uitbaten van ouderinitiatieven te voorkomen.
Besluit: aangenomen

Motie 6: Verminderen van administratieve lasten (Corinne Ellemeet)

Ouderinitiatieven spelen in op de behoefte van mensen met een beperking om samen te wonen en om hierbij zoveel mogelijk eigen regie te hebben over zorg en wonen.

Voor veel ouders voorziet het Pgb in de gewenste financieringsvorm.

De budgetten van bewoners worden samengevoegd, om daarmee de zorg te betalen, echter bij het zorgkantoor en de Sociale Verzekeringsbank wordt de inkoop van zorg wel voor budgethouders individueel afgehandeld; dit leidt tot extra administratie.

Verzoek aan de regering om conform de aanbevelingen van het SCP te onderzoeken of de administratieve lasten voor Pgb voor deze woonvormen verminderd kunnen worden.
Besluit: aangenomen

Foto: Vera Bergkamp (lid Tweede Kamer D66)