De Grasboom en aangesloten stichtingen

Elf ouderinitiatieven

Ouders en naast-betrokkenen, verenigd in Stichting De Grasboom, werken samen om woonvoorzieningen met begeleiding ‘op maat’ te realiseren en te onderhouden voor jongvolwassenen met autismespectrumstoornis.

Stichting De Grasboom fungeert als een overkoepelende stichting waaronder nieuwe wooninitiatieven kunnen ontwikkelen en in stand gehouden kunnen worden. Er zijn er elf ouderinitiatieven aangesloten bij de Grasboom, verdeeld over vijf Wmo centrumgemeenten / regio’s.

Starters

Startende ouderinitiatieven kunnen bij hun oriëntatie gebruik maken van de ondersteuning en expertise bij de Grasboom. Zodra een nieuw ouderinitiatief formaliseert in een stichting of vereniging kan in een intentie-overeenkomst de samenwerking worden vastgelegd. Vanaf het moment dat het startend initiatief in exploitatie gaat kan formele aansluiting plaatsvinden bij de Grasboom.

Vanaf 01-01-2020 werkt één startend ouderinitatief samen met De Grasboom.

Couleur Locale

De verschillende locaties hebben elk ‘een eigen kleur’, in die zin dat de ouders. lokaal hun eigen organisatie vormgeven op het sjabloon en ervaring van De Grasboom, Zij nemen daarbij de zorg af van een geselecteerd zorgleverancier.

Onder de paraplu van De Grasboom, werken ouders nauw met elkaar samen op aandachtsgebieden, als Zorg; Financien; wachtlijstbeheer; communicatie; maatschappelijke ontwikkelingen; Beschermd Wonen met Pgb; uitwisseling van ervaring en expertise.

Aanmelden voor de wachtlijst

Om in aanmerking te kunnen komen voor begeleiding en een appartement bij een van de tien Grasboom locaties, kun je inschrijven bij de stichting De Grasboom. Een wachtlijst commissie zal de inschrijving toetsen op bewonersprofiel en contra-indicaties en je vervolgens informeren of wonen met begeleiding bij de Grasboom mogelijk is.

Inschrijven en entreegeld

Zodra je aanmelding positief is beoordeeld kun je worden ingeschreven op de wachtlijst. Je ontvangt dan een verzoek voor betaling van het entreegeld (50 euro) De datum waarop het entreegeld is ontvangen is ook de datum van inschrijving op de wachtlijst. Je krijgt een bewijs van inschrijving en op je eigen online-account kun je zien wat de status van de inschrijving is. Als je in het eerste jaar nog geen woning hebt gevonden, dan kun je je inschrijving 1 jaar verlengen door betaling van de jaarlijkste bijdrage van 25 euro.

Woningaanbod

Als je op de wachtlijst staat kun je in principe in aanmerking komen voor een woning bij een van de Grasboom locaties. Bij de aanmelding kun je echter al een voorkeurproject kiezen. Je ouders en/of naastbetrokkenen kunnen dan kennismaken en actief deel gaan nemen aan het betreffende project. Als je op de wachtlijst staat ontvang je regelmatig berichten over vrijkomende woningen bij de Grasboom.

Ouderparticipatie

Ouderparticipatie is een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een woning. De duur van de inschrijving op de wachtlijst en de inzet voor het project worden meegewogen bij de bepaling van de volgorde op de wachtlijst. Men kan op allerlei manieren deelnemen aan werkgroepen, bestuursfuncties of ondersteunende activiteiten.

Zie ook: Waar komt de naam ‘Grasboom’ vandaan?