Ouderparticipatie

Bij ouderinitiatieven van De Grasboom is essentieel dat ouders en/of naastbetrokkenen actief deelnemen en zich inzetten voor het faciliteren van de zorg; het wonen en organisatie bij bepaalde activiteiten.

Dankzij onvoorwaardelijke en inspirerende inzet van ouders en familie bestaan onze ouderinitiatieven al tientallen jaren en kunnen ruim 133 bewoners met autisme op zichzelf wonen. Zij zijn een inspirerend voorbeeld voor nieuwe ouderinitiatieven die in ontwikkeling zijn.

Ouderparticipatie

De weloverwogen keuze van ouders, of jongere met autisme, voor een passende en beschermde woonomgeving binnen de organisatie van een ouderinitiatief, vraagt per definitie extra inspanningen en actieve deelname van de ouders.

De verbondenheid en goede samenwerking van ouders met andere ouders, bewoners en begeleiders kan een enorme positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling en het welbevinden van de bewoner en hun omgeving.

Ouders laten met hun betrokken houding zien dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de ontwikkeling van hun kind en bereid zijn in het ouderinitiatief, die dit mogelijk maakt, een belangrijke bijdrage te leveren. Daarmee borgen zij het voortbestaan van het ouderinitiatief. Daarom is familie & ouderparticipatie een belangrijke voorwaarde om een woonplek te krijgen. Bij sommige Grasboom locaties worden de participatie-afspraken beschreven in een participatieverklaring die door de ouder(s) of naast-betrokke(nen) wordt ondertekend.

Voorbeeld Participatieverklaring (Grasboom Leusden)

Steeds vaker familie betrokken

Een belangrijke ontwikkeling bij de Grasboom is dat de gemiddelde leeftijd van bewoners stijgt en zij vanwege hun zorgvraag blijven wonen op de locatie waar ze gestart zijn. We zien steeds vaker dat familieleden, broers en zussen taken van ouders over gaan nemen en betrokken raken bij commissies of bepaalde activiteiten.

Participatie geeft meer dan dat het van je vraagt

Participatie gaat verder dan alleen het organiseren en het in stand houden van het wooninitiatief. Het biedt bij uitstek de mogelijkheid om mee te denken, je ideeën te ventileren of met andere ouders ervaringen of je zorg te delen. Vaak ontstaan er mooie contacten en helpende gesprekken met andere ouders waar je energie van krijgt.

Deelname aan ouderinitiatief is niet vrijblijvend

Deelname aan een ouderinitiatief schept over en weer verwachtingen. Bij een eerste kennismaking met het ouderinitiatief is het voor ouders en/of familieleden vaak nog even zoeken waar je aan kunt deelnemen. Op zeker moment kan er een keuze gemaakt worden voor een bepaalde activiteit en/of deelname aan een commissie die bij je past. Verderop in dit artikel geven we voorbeelden.

De keuze voor participatie is op vrijwillige basis maar is niet vrijblijvend.

Hoe kunnen ouders of familieleden betrokken zijn?

Betrokkenheid van ouders kan op verschillende manieren ingevuld worden en is afhankelijk van persoonlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld, fysiek vermogen en agenda. Er is altijd begrip voor bijzondere omstandigheden en in samenspraak kan gezocht worden naar een alternatieve activiteit of een ‘vertegenwoordiger/vervanger’ die jou kan waarnemen als het je even niet lukt.

Graag informeren we bij een eerste kennismaking de familie en / of ouders wat het mee participeren in het ouderinitiatief precies inhoudt.

Participatieverklaring

De basis van onze samenwerking in het ouderinitiatief is wederzijds vertrouwen. Met de participatieverklaring geven we vorm aan dat vertrouwen waarbij onze intentie, verwachtingen en verantwoordelijkheden, in het kader van ouderparticipatie, worden vastgelegd. Omdat we binnen de organisatie van het ouderinitiatief gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het welzijn en kwaliteit van de zorg kunnen we elkaar daar op aanspreken. Soms zijn er omstandigheden dat ‘het even niet lukt’ en je minder of niet meer in staat bent om mee te helpen. Het is dan van wezenlijk belang hoe je dat gaat oplossen in het kader van de participatie-afspraak die met het ouderinitiatief is gemaakt; wie kan er voor je invallen of kan het van je overnemen?

Voorbeeld van een participatieverklaring (Grasboom Leusden)

Ouder/familie participatie in twee delen

  1. Blijvende betrokkenheid van ouders bij hun zoon of dochter en de begeleiding. We geven dat (o.a) vorm door middel van driehoeksgesprekken en hoe we binnen de driehoek samenwerken: bewoner, ouder(s) en begeleider(s). Die gesprekken vinden meestal 1x per 6 tot 12 weken plaats. In die gesprekken wordt besproken, hoe het gaat, of afspraken nagekomen worden, wat mogelijk nieuwe doelen zijn enz. Samenwerken binnen de driehoek gaat niet alleen over ‘gesprekken’ maar vooral hoe we die samenwerking in de dagelijkse praktijk met elkaar vormgeven.
  2. Hulp bij het in stand houden van het ouderinitiatief. Dat kan door deelname in een commissie bijvoorbeeld; Zorg, Financiën, Pr & communicatie, ICT, Wonen & Welzijn, voorbereiding feestjes, grote schoonmaak, tuindagen enz. En/of door zitting te nemen in het bestuur van de stichting. We benadrukken, dat de invulling van ouderparticipatie voor het collectief uiteraard afhankelijk is van de eigen capaciteiten / mogelijkheden en de behoefte van het initiatief op het moment van toetreding. Deelname aan ouderavonden is een voorwaarde (gem. 3 – 4 keer per jaar).

Hoeveel tijd neemt participatie in beslag?

Hoeveel tijd er besteed kan worden aan activiteiten verschilt vaak per locatie, maar ook of je deelneemt aan een commissie of een (tijdelijke) werkgroep die een activiteit of event organiseert. Een bestuurslid of lid van een commissie zal bijvoorbeeld meer tijd investeren dan iemand die een feest gaat organiseren.

Een dagtaak is het nooit, het kan variëren van enkele uren per maand tot enkele uren per week, naast de gebruikelijke oudervergaderingen, workshops en schoonmaak/tuindagen die binnen de locaties worden georganiseerd. We willen benadrukken dat ouderparticipatie niet betekent dat je een deel van de begeleiding overneemt; dat vertrouwen we toe aan de professionele zorgleverancier die door het ouderinitiatief is geselecteerd.