Elders beschermd wonen?

Je kunt voor Beschermd wonen in iedere gemeente in Nederland gaan wonen. Landelijke toegankelijkheid voor Beschermd Wonen is wettelijk bepaald en een belangrijk uitgangspunt bij de uitvoering van de Wmo door gemeenten. Voor mensen die zijn aangewezen op de Wmo wordt dit echter steeds problematischer omdat de beleidsregels bij gemeenten sterk verschillen.

Landelijke Toegang?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het beschermd wonen. Zij kunnen dit als een maatwerkvoorziening aanbieden aan cliënten. In de praktijk zijn het de centrum-gemeenten die het beschermd wonen (regionaal) organiseren. Zij hebben hier ook rechtstreeks de financiële middelen (budgetten) voor ontvangen. Centrumgemeenten regelen de inkoop van plekken binnen beschermd wonen. In tegenstelling tot de andere vormen van Wmo-ondersteuning, is in de wet bepaald dat voor beschermd wonen mensen zich in alle gemeenten in Nederland kunnen melden. Deze bepaling zorgt in de praktijk voor problemen voor gemeenten en cliënten, waardoor de in- en uitstroom van het Beschermd Wonen wordt bemoeilijkt. Voorbeeld hiervan is bijv. het niet behandelen van een aanvraag, omdat betrokkene geen directe binding met de regio heeft.

Aanvraag Beschermd Wonen (Wmo) doe je bij je thuis-gemeente

Als inwoner van Nederland kom je in aanmerking voor een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen wanneer je in verband met psychische of psychosociale problemen niet in staat bent zonder begeleiding te zelfstandig te kunnen functioneren op verschillende levensterreinen. Bijvoorbeeld bij zelfstandig wonen, dagbesteding; psychisch functioneren, sociaal netwerk, het Huishouden en Financiën, e.d.
 Je kunt je wenden tot iedere gemeente van je keuze waar je denkt passende ondersteuning te kunnen krijgen.

De gewenste begeleiding (Ggz) wordt, bij de Grasboom wooninitiatieven, gefinancierd met een Pgb* (Beschermd Wonen) dat vanuit de Wmo door de gemeente kan worden verstrekt.

Voor het verkrijgen van een passend Pgb is van belang dat je je aanvraag voor Beschermd Wonen indient bij de gemeente waar je nu woont. (Dus niet bij de gemeente waar je wenst gaan wonen). Meld je bij het Wmo loket Beschermd Wonen in de woonplaats waar je nu woont. De (thuis) gemeente beoordeelt je aanvraag en neemt contact op met de Centrale Toegang van de gemeente waar je wenst te gaan wonen.

De gemeente waar je wilt gaan wonen (ook wel wensgemeente genoemd) onderzoekt je ondersteuningsvraag en kan een beschikking verstrekken voor een maatwerkvoorziening in beschermd wonen (met Pgb) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienst-verlening die je wilt gaan inkopen.

Als de beschikking Beschermd Wonen is verstrekt en de financiële afspraken tussen beide gemeenten goed zijn geregeld, kun je gaan verhuizen naar de andere gemeente. De ’thuis-gemeente’ is vanaf dat moment de ‘regie-gemeente’ en zorgt dat het beschikbaar gestelde budget wordt overgeheveld naar de nieuwe gemeente.

Let op: gemeenten komen steeds vaker met aanvullende voorwaarden en eisen, zoals regio-binding en sociale binding, waardoor het recht op ‘landelijke toegang’ steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.

Steeds meer voorwaarden van gemeenten bij Pgb

Opmerkelijk is dat sommige gemeenten het persoonsgebonden budget zelfs ontmoedigen. Dit is niet in lijn met de wetgeving, waarin het Pgb een volwaardig alternatief is voor zorg in natura. Het ontmoedigingsbeleid raakt vooral inwoners met meer gecompliceerde ondersteuningsvragen.

We zien steeds vaker dat er aanvullende voorwaarden worden gesteld waardoor Pgb-gefinancierde wooninitiatieven, die voornamelijk drijven op onbezoldigde inzet van ouders en/of familie, te maken krijgen met meer regel- en organisatie druk waar gemeenten geen passende vergoeding tegenover stellen.

Aanvraag Ggz-wonen (Wlz) doe je bij je zorgkantoor

Als je je Pgb* uit de Wlz (GGZ-wonen) ontvangt geldt de regio binding niet, het is voor het wooninitiatief wenselijk dat er in je nabijheid een positief netwerk van ouders/familie is, binnen een straal van ca. 50 km.

*) NB. Bij een Pgb budget Beschermd Wonen kunnen alleen de kosten voor de zorg worden gefinancierd. De woonkosten zijn voor rekening van de cliënt.

Zie ook: Invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Wmo)