Elders beschermd wonen?

Elders beschermd wonen?

Je kunt voor Beschermd wonen in iedere gemeente in Nederland gaan wonen, waar je maar wilt.

Als inwoner van Nederland kom je in aanmerking voor een maatwerkvoorziening Beschermd Wonen wanneer je in verband met psychische of psychosociale problemen niet in staat bent zonder begeleiding te zelfstandig te kunnen functioneren op verschillende levensterreinen. Je moet daarbij denken aan levensterreinen zoals; zelfstandig Wonen, Dagbesteding; Psychisch functioneren; en het sociaal netwerk; het Huishouden en Financiën, e.d.
Je kunt je wenden tot iedere gemeente van je keuze; je hoeft hiervoor op dat moment geen inwoner van die gemeente te zijn.

De gemeente van je keuze wendt zich dan voor de zorg tot de centrumgemeente waartoe die gemeente behoort.
 De (nieuwe) thuis-gemeente onderzoekt je ondersteuningsvraag en kan een beschikking verstrekken voor een maatwerkvoorziening in beschermd wonen (met Pgb) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je wilt gaan inkopen.

Vanaf 2021 kan vanuit de Wlz ook een zorgzwaartepakket met Pgb (Ggz-Wonen) door het zorgkantoor worden verstrekt.