Leren van elkaar bij aanvragen Wlz indicatie bij het CIZ

Het CIZ heeft op verzoek van VWS een monitor ingericht waardoor maandelijks inzicht ontstaat in het aantal aanvragen en toekenningen Wlz-indicaties voor ggz-cliënten. Uit de monitor blijkt dat het feitelijk aantal aanvragen sterk is toegenomen en dat het aantal aanvragen dat voor heel 2020 werd verwacht (ca. 16.000) voor 1 oktober 2020 wordt bereikt.

In de eerste acht maanden zijn 14.366 aanvragen ingediend. In totaal is nu 92% van de verwachte aanvragen in het jaar 2020 ingediend.

Aanvragen CiZ voor 31 december afgerond

Het lijkt erop dat de beoordeling door het CIZ van bijna alle aanvragen voor 31 december van dit jaar kan worden afgerond. Voor een paar honderd mensen lukt dit mogelijk niet, omdat er extra inspanningen nodig zijn. Bijvoorbeeld vanwege een nieuwe zorgaanbieder of waar het zorgkantoor het overleg met de cliënt nog niet heeft kunnen afronden over de toekenning van een persoonsgebonden budget. Voor deze situatie is een overgangsregeling nodig. Daarover vindt nu overleg plaats tussen betrokken partijen, zoals gemeenten en zorgkantoren.

Overgangsproces op 1 januari 2021

Inzet is dat alle aanvragen van een Wlz-indicatie voor 1 oktober zijn ingediend. Het CIZ beoordeelt de aanvragen daarna. Daardoor zal het CIZ ook in het 4e kwartaal nog indicaties af geven die op 1 januari van kracht worden. Pas op het moment dat het zorgkantoor de indicatie van het CIZ ontvangt kan het zorgkantoor het zorgbemiddelingstraject, het pgb beoordelingstraject of het inkooptraject van de zorgkantoren starten. Dan kan het gebeuren dat deze activiteiten niet zijn afgerond voor 1 januari 2021.

De cliënt ondervindt hiervan geen hinder. Hij krijgt de zorg die hij nodig heeft. Voor de bekostiging van de zorg maken ZN/Zorgkantoren, VNG/gemeenten en VWS procesafspraken.

Leren van elkaar bij aanvragen Wlz indicatie bij het CIZ

De meeste aanvragen voor Wlz-indicaties worden ingediend via zorgaanbieders, maar er komt ook een klein deel via vertegenwoordigers van cliënten. Het aanvragen van een Wlz-indicatie is voor ‘zelfmelders’ niet altijd even makkelijk. Niet voor niets lieten ouders van de Grasboom zich in de zomer van 2019 al informeren door het CIZ over de toegangscriteria en het proces. Lynn Arkes is één van de 11 speciale relatiebeheerders bij het CIZ die zich volledig richten op de contacten met zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoren en betrokkenen die te maken krijgen met de wetswijziging. Door de laagdrempelige aanpak van het CIZ hebben veel ouders zich al kunnen oriënteren en het proces kunnen volgen. Bij enkele Grasboom locaties zijn er inmiddels aanvragen voor Wlz bij het CIZ ingediend en positief beoordeeld. Het is fijn dat de ouders binnen de Grasboom ervaringen delen en van elkaar kunnen leren. Al jarenlang is op de achtergrond, de werkgroep Wmo-Wlz actief, die informatie verzameld en deelt.

Een tip van Lynn Arkes: ‘maak gebruik van (gratis) cliëntondersteuning; dat geldt ook voor familie/naasten die een aanvraag willen doen voor degene die Wlz-zorg nodig heeft’ Je kunt bijvoorbeeld contact opnemen met organisaties als MEE. Op die wijze heb je een adviseur naast je die zonder gedoe over privacy zaken bespreekt en afstemt.

Vervolg zorgkantoor in 2021

Zodra er een positief indicatiebesluit is stuurt het CIZ deze door naar het Zorgkantoor die op haar beurt weer contact opneemt met de potentiële budgethouder. Het zorgkantoor bespreekt met de budgethouder of het Pgb een goede oplossing is (Bewust-Keuze-gesprek) en of aan voorwaarden voor het Pgb kan worden voldaan. (of gewaarborgde hulp nodig is, er sprake is van schulden ea).

Budgetplan voor Wlz

Om in aanmerking te komen voor een Pgb-Wlz moet er een budgetplan naar het zorgkantoor worden gestuurd. Uit het budgetplan moet blijken dat er Wlz-verzekerde zorg ingekocht wordt. Je kunt daarvoor het budgetplan 2020 (pdf) van Zorginstituut Nederland downloaden, afdrukken en invullen.

Als je lid bent van PerSaldo, dan hebben zij een aantal nuttige tips om het budgetplan te maken.

Zodra het zorgkantoor de hoogte van het budget heeft vastgesteld wordt de toekenningsbeschikking toegestuurd en maakt het zorgkantoor het budget over naar de SvB. De SvB beheert het budget en betaalt de zorgaanbieder.

Vervolgstappen door budgetbeheerder Wlz-Pgb

Als budgetbeheerder van het Pgb kun je een zorgovereenkomst afsluiten, met de zorgaanbieder van jouw keuze, op voorwaarde dat je kwalitatief verantwoorde zorg inkoopt. Nadat deze zorgovereenkomst is goedgekeurd door het zorgkantoor en de SvB (voor het arbeidsrechtelijke deel) kun je declareren. Als je dit via het online Pgb-portaal doet dan vindt de controle volledig plaats door het zorgkantoor.

In het geval dat uit de beoordeling van het CIZ blijkt dat je niet voldoet aan de Wlz-toegangscriteria en dus geen recht hebt op Wlz-zorg, dan moet de budgethouder zelf aktie ondernemen om zijn zorgaanbieder en de gemeente hierover te informeren.

De gemeente gaat vervolgens opnieuw in gesprek en beoordeelt op welke zorg je recht heeft in 2021. Als je al Wmo-zorg ontving, zal in veel gevallen de eerder afgegeven Wmo-beschikking worden gecontinueerd. Het is mogelijk dat de gemeente op dat moment besluit dat een andere beschikking meer passend is.

Bron: Nieuwsbrief 21-09-2020 overgang GGZ naar Wlz (VWS); Regiotafel Midden-Nederland VWS; het CIZ.

Processchema Toegang Wlz-Pgb 3.0