Privacyverklaring

Het bestuur van Stichting De Grasboom, waarvan het secretariaat is gevestigd te Blaricum (1261 JC), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens 
Secretariaat Stichting de Grasboom

p.a. Fransepad 2A
1261 JC Blaricum
e-mail: secretariaat@degrasboom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Grasboom verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Deze diensten hebben betrekking op de aanmeldingsprocedure voor de wachtlijst; het beoordelen van nieuwe aanmeldingen; telefonische contacten; intakeprocedures. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonlijke gegevens en/of privacygevoelige persoonsgegevens van jou worden verwerkt door de wachtlijstcommissie en/of intakecommissies van onderliggende Grasboomprojecten. Leden van deze commissies hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Gegevens die we verwerken en die je persoonlijk aan ons hebt verstrekt

 • Achtergrondinformatie
 • Informatie over zorgindicatiestelling/ beschikking Wmo

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Grasboom verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Jouw plaatsing op de wachtlijst
 • Jou informeren over woningaanbod via direct-mail
 • Zorgleverancier van Grasboomproject informeren voor intakegesprek

Geautomatiseerde besluitvorming

De Grasboom neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Grasboom) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Grasboom bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Wij bewaren je persoonsgegevens totdat:

 • Je geplaatst wordt in een Grasboomproject
 • Je op enig moment zelf aangeeft niet meer op de wachtlijst te willen staan
 • Je wachtlijstinschrijving niet (meer) wordt verlengd

Delen van persoonsgegevens met derden

De Grasboom verstrekt uitsluitend met jouw toestemming, je persoonlijke gegevens aan de betrokken zorgleverancier. Alleen als dit nodig is voor een intakegesprek en de uitvoering van een zorgovereenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

De Grasboom gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De Grasboom en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de wachtlijstcommissie van de Grasboom, wlc@degrasboom.nl.

Identiteit vaststellen bij verzoek

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

De Grasboom wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Grasboom neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via wlc@degrasboom.nl.

Blaricum, mei 2018

Bestuur stichting De Grasboom