Ciz presenteert Wlz toegangangscriteria voor mensen met een psychische stoornis

De Tweede Kamer heeft op 2 juli j.l.  het wetsvoorstel van staatssecretaris Blokhuis omarmd waarbij mensen met een ernstige psychische stoornis toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiermee is aan een lang gekoesterde wens van de Ggz-sector gehoor gegeven.

Voordelen

Door de openstelling van de Wlz worden mensen met een psychische stoornis (die voldoen aan de Wlz-toegangscriteria) niet langer anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening.

Daarnaast kent de Wlz geen periodieke herbeoordeling, zoals wel het geval is in de Wmo 2015. De periodieke herbeoordeling door gemeenten (‘het keukentafelgesprek’), leidt vaak tot veel stress. Bij de Wlz vervalt ook het herhaaldelijk moeten bespreken van de onmogelijkheid om zelfstandig te kunnen participeren.

Bovendien blijkt het voor veel cliënten, met een combinatie van beperkingen, te ingewikkeld om passend zorgaanbod te realiseren binnen de Wmo-2015. Gemeenten zijn formeel verantwoordelijk voor deze intensieve vorm van ondersteuning, maar in de praktijk blijkt dit vaak erg complex te zijn en ontbreekt expertise.

De Wlz maakt passendere langdurige zorg mogelijk en draagt bij aan een stabiele situatie voor de cliënt.

Voor wie?

Naar verwachting gaat het om 10.000 cliënten die vanuit de Wmo-2015 of de Zorgverzekeringswet (Zvw) doorstromen naar de Wlz.

Om zicht te krijgen op de doelgroep en het mogelijk aantal cliënten die in 2020 een beroep gaan doen op de Wlz is de Grasboom betrokken bij de regio tafel ‘Toegang Wlz’ Midden Nederland. Voor een zorgvuldige overgang naar de Wlz heeft VWS landelijk 10 ‘regiotafels’ opgezet, met als doel cliënten en hun naasten; zorgaanbieders; gemeenten; zorgkantoren; zorgverzekeraars, indicatiestellers, enz, zo gericht en persoonlijk mogelijk te informeren en issues te bespreken.

Het streven is dat in 2021 mensen, die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig hebben, toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Samenwerking met Ciz en Grasboom

Om te komen tot een heldere inschatting hoe groot de groep is (bij Pgb-zorgaanbieders), die mogelijk een beroep gaat doen op de Wlz en om gericht informatie uit te wisselen, is op initiatief van De Grasboom en het Ciz, op 19 juli a.s, een bijeenkomst gepland met vertegenwoordigers van de negen Grasboom ouderinitiatieven.

Bij de Ciz presentatie ‘Toegangscriteria voor GGZ cliënten’ en toelichting van de ‘Clientschetsen Wlz’ krijgen ouders de gelegenheid vragen te stellen en dieper op de materie in te gaan. Aansluitend in de weken daarna, zullen we verslag doen van deze bijeenkomst en kunnen ouders en bewoners van de verschillende initiatieven eens nadenken in hoeverre de Wlz of Wmo passend is voor hen is.

Wmo-2015 of Wlz ? het blijft maatwerk

Toegang tot de Wlz is geen vanzelfsprekendheid en blijft natuurlijk een strikt persoonlijke zaak en maatwerk. Toch is het zinvol om, toe werkend naar de implementatie van de nieuwe regeling in 2020 en de daarmee gepaard gaande indicatiestellingen in dat jaar, te verdiepen en allert te blijven op alle raakvlakken die deze verandering teweeg brengt. In het bijzonder voor de bewoners, toekomstige bewoners, hun naasten en continuïteit van de ouderinitiatieven.

Door nauwe  samenwerking met betrokken instanties, zoals de gemeente, Ciz en zorgkantoor,  kunnen we voor de betreffende bewoners, een ‘warme landing’ in de Wlz te realiseren.

Via de betrokken vertegenwoordigers van de Grasboom en deze website houden we ouders, bewoners en begeleidingsteams op de hoogte van de ontwikkelingen. Wordt vervolgd.