De zorgindicatie

De zorgindicatie ligt ten grondslag aan de beschikking Beschermd Wonen (Wmo) van de centrum-gemeente waaronder het project valt.

Over het algemeen is een Persoonsgebonden Budget, rond de € 30.000 toereikend om de zorg in te kopen. (exclusief wooninitiatieventoeslag)

Voor de projecten die onder centrumgemeente Amersfoort vallen, zoals Leusden, Amersfoort en Bunschoten is voor BW (Beschermd Wonen) een maatwerkvoorziening nodig van minimaal 12-14 uur per week (inclusief 4-8 uur basiszorg). Daarnaast keert Amersfoort jaarlijks een wooninitiatieven-subsidie uit voor elke bewoner die vanuit de Wmo een Pgb ontvangt. Op die voorwaarde kan de zorgindicatie vastgesteld worden in een beschikking ‘Beschermd Wonen met Pgb’.

Ouders wordt geadviseerd om bij het Wmo loket van de gemeente waar men woont, hulp te vragen. Soms kan een andersoortige beschikking met lager Pgb al ingezet worden voor professionele begeleiding om een toekomstige bewoner “klaar te maken” voor de volgende stap: wonen in een beschermde omgeving. Als men kiest voor een Grasboom locatie in een andere gemeente kun je in eerste instantie in bij de thuisgemeente een beschikking ‘Beschermd Wonen’ met passend Pgb aanvragen (inclusief wooninitiatieventoeslag). De beschikking van de thuisgemeente wordt later overgenomen door de gemeente waar je bent gaan wonen. Met het individuele PGB wordt de zorg betaald die de bewoner nodig heeft, maar niet de huur en het levensonderhoud.

Per centrumgemeente worden er verschillende methodieken gehanteerd om een zorgindicatie te kunnen stellen en zijn er verschillende maatwerk-voorzieningen voor het vaststellen van het benodigde budget. Het is van belang om bij een maatwerk-voorziening voor Beschermd Wonen, op het individuele Pgb een Wooninitiatieventoeslag aan te vragen, voor het betreffende woonproject. Bij sommige gemeenten is deze wooninitiatieven-toeslag (WIT) standaard opgenomen in het BW-maatwerkarrangement, bij andere gemeenten moet de WIT specifiek aangevraagd worden.

Ook Pgb voor Ggz-wonen mogelijk vanuit de Wlz

Vanaf 2021 krijgt een aantal ggz-cliënten, met Pgb, toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanaf die datum ontvangen deze mensen hun Pgb vanuit de Wlz conform een (Ciz) geïndiceerd zorgzwaartepakket (Ggz Wonen) van het zorgkantoor.